Få et leasingtilbud

 

GRENKE Magasin

 

GRENKE online

 
 

Kontakt os

SALG - Herlev

+45  44 52 88 00

 service.koebenhavnanti spam bot@grenkeanti spam bot.dk

SALG - Aarhus

+45 44 52 88 30

 service.aarhusanti spam bot@grenkeanti spam bot.dk 

SALG - Odense

+45 44 52 88 40

service.odenseanti spam bot@grenkeanti spam bot.dk

SALG - Køge

+45 80 71 94 00

 service.kogeanti spam bot@grenkeanti spam bot.dk


ADMINISTRATION 
adminanti spam bot@grenkeanti spam bot.dk

Telefontid: kl. 9-15

+45 44 52 88 10

 

GRENKELEASINGS PRIVATLIVSPOLITIK

for kunder, samarbejdspartnere og besøgende på hjemmesiden www.grenkeleasing.dk

 

 

Senest opdateret: juni 2018

 

1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV

 

GRENKELEASING ApS (herefter "GRENKE") tager behandling af dine beskyttelse af personoplysninger alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af persondata.

 

Denne privatlivspolitik giver dig et overblik over, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger som led i vores forretning, på hjemmesiden www.grenkeleasing.dk, samt når du opretter en bruger og anvender enten GRENKEs Kundeportal. Hvilke oplysninger præcis behandler om dig vil afhænge af, hvilke ydelser du anmoder om.

 

2. HVEM ER ANSVARLIG FOR DATABEHANDLINGEN OG HVEM SKAL JEG KON-TAKTE

 

GRENKELEASING ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vi kan kontaktes via følgende kontaktoplysninger:

GRENKELEASING ApS

CVR-nr: 26914841

Marielundvej 48

2730 Herlev

Kontaktperson: privatlivspolitikanti spam bot@grenkeanti spam bot.dk

Telefon: +45 44528810

 

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

 

3. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI?

 

Vi behandler personoplysninger om dig, som vi modtager fra dig i forbindelse med vores kundeforhold.

 

Vi har brug for visse oplysninger om dig for at kunne levere vores tjeneste eller indgå aftaler med dig eller din virksomhed, og vi indsamler derfor oplysninger om dig, bl.a. når du kontakter os eller opretter en bruger på vores kundeportal.

 

GRENKE vil også – hvis det er nødvendigt for at kunne stille vores ydelser til rådighed – behandle personoplysninger om dig fra offentligt tilgængelige kilder, som vi har adgang til (fx debitorregistre, tingbogen, selskabs- og CVR-register, medier eller på internettet), eller som sendes til os fra vores salgspartnere eller tredjeparter til et anerkendelsesværdigt formål og på lovligt grundlag.

 

Vi indsamler forskellige persondata om dig:

 • Personlige oplysninger: (navn, efternavn, adresse, fødselsdato og -sted og nationalitet)

 • Kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mailadresse)

 • Ordreoplysninger (fx betalingsanvisning)

 • CPR-nr. (herunder kopi af ID såsom pas eller kørekort)

 • Oplysninger indsamlet for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser (f.eks. salgsdata fra betalingstransaktioner)

 • Oplysninger om din økonomiske situation (fx oplysninger fra debitorregister og andre data, der er nødvendige med henblik på at lave kreditvurderinger)

 • Data nødvendig for at kunne opfylde vores kontraktuelle forpligtelser (fx salgs data fra transaktioner)

 • Cookies/onlineidentifikatorer (fx IP-adresse, cookie-ID – se nærmere herom i vores cookie-politik, som du kan læse her: www.grenke.dk/databeskyttelse)

 • Markedsførings- og salgsdata (herunder markedsføringstal), dokumentationsoplysninger (f.eks. mødereferater) 

 • Vi tager også billeder og video fra vores seminarer, hvor du kan fremgå af

 • Andre oplysninger relateret til de kategorier, som er angivet ovenfor

 

4. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING

   

GRENKE indsamler og behandler personoplysninger om dig i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesforordning 2016/679/EU (herefter "persondataforordningen") og databeskyttelsesloven.

 

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

 

Behandlingen sker til følgende formål og på følgende grundlag:

 

a. For at kunne opfylde vores kontraktuelle forpligtelser, jf. persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra b

 

GRENKE behandler personoplysninger for at kunne indgå og levere finansielle servicekontrakter med vores kunder og samarbejdspartnere, og behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af vores forpligtelser over for vores kunder og samarbejdspartnere.

 

Personoplysninger anvendes derfor til at gennemføre den finansiering eller den service, herunder ved afgivelse af tilbud og indgåelse af kontrakter, som vores kunder og samarbejdspartnere har anmodet om.

 

Hvilke personoplysninger vi behandler og til hvilke formål afhænger af hvilken tjenesteydelse/service eller finansiering, du eller din virksomhed har anmodet om, og det vil fremgå af de relevante kontraktdokumenter og vores almindelige betingelser.

 

b. Når behandlingen er nødvendig for at GRENKE kan forfølge en legitim interesse og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f


Vi behandler ikke kun dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til vores kontrakt, men også for at beskytte vores egne og tredjeparters legitime interesser, herunder:

 • Undersøge og optimere interne procedurer i forbindelse med salgsfremstød

 • Markedsføring samt markeds- og opinionsundersøgelser, hvis du ikke har lavet indsigelse over for GRENKEs brug af dine oplysninger til markedsføring

 • Håndhævelse af retskrav og forsvar i forbindelse med retlige tvister

 • Til sikring af IT sikkerhed og drift, datasikkerhedskopiering, dataanalyse og statistik

 • Oplysninger bruges også til at få et større kendskab til vores brugere af websitet www.grenkeleasing.dk

 • Sikkerhedsforanstaltninger i vores bygninger

 • Til generel optimering af drift af vores virksomhed og procedurer, herunder til at udvikle produkter eller services til vores kunder

 • Vurdering af og forfølgning af et økonomisk eller retligt krav

 • Opslag i og udveksling af oplysninger med kreditbureauer (eksempelvis Experian og RKI) for at vurdere din kreditværdighed og vores risici i forbindelse med leasingfinansiering, samt at forsvare os imod kriminelle handlinger. Denne behandling sker også på andre grundlag, jf. bl.a. punkt a) samt på baggrund af dit samtykke, jf. punkt c).

 • For nærmere information om, hvordan Experian behandler dine personoplysninger, så følg dette link: http://www.experian.dk/forretningsvilkaar/brug-af-personlige-oplysninger.html

 

 c. På baggrund af dit udtrykkelige samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a

 

I nogle tilfælde beder vi dig om dit samtykke til at behandle dine personoplysninger til specifikke formål, eksempelvis til at videregive personoplysninger inden for vores koncern, at evaluere en transaktion eller lave indfrielsestilbud i forbindelse med markedsføring, eller at sende markedsføringse-mails.

 

ndvidere behandler vi dit CPR-nummer, herunder kopi af dit pas, kørekort eller fødselsattest, i forbindelse med kreditvurdering forud for indgåelse af aftale om finansiering på baggrund af dit samtykke i medfør af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.  

 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til GRENKE til behandling af dine personoplysninger helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.

 

Hvis samtykket trækkes tilbage, vil GRENKE ophøre med at behandle de personoplysninger, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre vi er retligt forpligtet eller berettiget at opbevare alle eller dele af personoplysningerne. I så fald vil vi kun opbevare de oplysninger, som vi er retlig forpligtet eller berettiget til, og vil slette øvrige persondata om dig.

 

Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget, indtil tilbagetrækning af samtykket.

 

d. På baggrund af en retlig forpligtelse, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, eller behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i offentlighedens interesse, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e

 

GRENKE er retligt forpligtet til at behandle visse personoplysninger efter lovgivningen, vi er juridisk forpligtet i henhold til:

 • Hvidvaskloven

 • Skattekontrolloven

 • Bogføringsloven

 • Kreditaftaleloven

 • Lov om finansiel virksomhed

 • Betalingsloven

 • Databeskyttelsesloven

 

Behandlingen af dine identitetsoplysninger, herunder CPR-nr., samt kopi af dit kørekort eller pas m.v. sker eksempelvis på baggrund af vores forpligtelser i henhold til hvidvasklovgivningen. Se mere om dette under punkt 11.

 

Formålet med at behandle personoplysninger omfatter kontrol af kreditværdighed, bekræftelse af identitet og alder, forebyggelse af bedrageri og hvidvask, opfyldelse af kontrol- og indberetningskrav fastsat i henhold til skattelovgivningen samt risikovurdering og -styring.

 

5. VIDEREGIVELSE AF DATA 

 

Vi videregiver dine personoplysninger, hvis dette er et krav i medfør af lovgivningen eller du har givet os dit samtykke til det. Potentielle modtagere af personoplysninger ifølge disse betingelser omfatter (for eksempel):

 • Offentlige organer og institutioner (f.eks. skattemyndigheder, lovhåndhævende myndigheder), hvis der er en lovbestemt eller myndighedsbestemt forpligtelse hertil.

 • Øvrige kredit- og finansielle serviceudbydere eller lignende institutioner, som vi sender personoplysninger til med henblik på at opretholde forholdet med dig (f.eks. korrespondentbanker, kreditbureauer, afhængig af kontrakten).

 • Øvrige selskaber inden for vores Koncern, som gennemfører en risikokontrolprocedure som følge af et lovkrav eller myndighedskrav herom.

  Dog videregiver vi også dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne opfylde vores kontrakt med dig.

  Vi deler også dine oplysninger med kreditoplysningsbureauer, hvis du eksempelvis misligholder dine forpligtelser hos GRENKE.

 

5.1 Databehandlere

 

Vi anvender tjenesteudbydere og agenter, som er vores databehandlere, til bl.a. at hoste vores IT-systemer, logistik, printydelser, telekommunikation og inddrivelse af gæld. Derudover bruger vi også forskellige rådgivere og konsulenter, samt sælgere og reklamebureauer.

 

GRENKE anvender normalt kun databehandlere inde for EU/EØS.

 

5.2 Overførsel til tredjeland

 

Dine personoplysninger vil dog blive sendt til lande uden for EU/EØS (såkaldte tredjelande), hvis:

 • Det er nødvendigt for at gennemføre dine ordre (fx betalingsanmodninger)

 • Det lovmæssigt krav (fx obligatoriske informationer i henhold til skattelovgivningen)

 • Vi har fået dit udtrykkelige samtykke

 

6. HVORDAN BEHANDLES MINE PERSONOPLYSNINGER PÅ WWW.GRENKELEASING.DK

 

Vi behandler normalt kun dine oplysninger på vores hjemmeside for at gennemføre en forespørgsel fra dig (persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra b) eller baseret på vores legitime interesser (persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra f).

 

a. Brugerdata

 

Når du tilgår vores hjemmeside eller en fil, vil generisk data automatisk blive gemt i en logfil. Dataene gemmes til systemrelaterede og statistiske formål, eller som en indikator for om der sker kriminelle aktiviteter på vores hjemmeside i særlige tilfælde.

 

Vi anvender dataene til at forbedre vores hjemmeside og til at præsentere dig for indhold, som er relevante for dig baseret på tidligere besøgte hjemmeside. Ingen af disse data bliver i processen kombineret med personoplysninger. Vælger du at sende os dine personoplysninger, behandler vi dine data sikkert. Af sikkerhedsmæssige årsager gemmer vi din IP-adresse. Denne kan blive indsamlet, når der er en legitim interesse til dette.

 

Vi laver ikke browser historik. Dataene sendes ikke til tredjeparter eller analyseres, medmindre vi har en juridisk forpligtelse til at gøre dette. Følgende data gemmes ved hver forespørgsel:

 • Det anvendt slutterminaludstyr

 • Navnet på den tilgåede fil

 • Dato og tid for forespørgslen

 • Tidszonen

 • Mængden af den transmitterede data

 • Hvilken type browser anvendes

 • Hvilket operativsystem anvendes

 • Den besøgte side

 • Udbyderen

 • Brugerens IP-adresse

 

b. Kontakt os/forespørgsler

 

Hvis du kontakter os (f.eks. via vores kontaktformular) gemmer vi dine personoplysninger for at kunne svare på din forespørgsel og med henblik på yderligere kommunikation. Alle personoplysninger slettes efter din forespørgsel er blevet færdigbehandlet. Dette inkluderer dog ikke data, som vi har en juridisk eller anden forpligtelse til at gemme.

 

c. Registrering

 

Vi anvender udelukkende personoplysninger som gives til os i forbindelse med registrering for at muliggøre din brug af vores hjemmeside.

 

Vi indsamler følgende oplysninger:

 • E-mailadresse

 • Brugernavn

 • Kodeord

 

d. Nyhedsbrev

 

Vi holder dig meget gerne informeret om udviklinger og tiltag i vores virksomhed igennem vores nyhedsbrev, såfremt vi har fået dit samtykke til det.

 

Før vi kan sende dig vores nyhedsbrev, skal du indtaste dit navn og e-mailadresse, og du kan vælge at give os yderligere informationer om dig selv. Dette er helt frivilligt.

 

Når du har sendt os din e-mailadresse vil vi sende dig en e-mail til den e-mailadresse du har opgivet, hvor du har adgang til at verificere den e-mailadresse, som du har indtastet.

 

Vi gemmer udelukkende dine oplysninger for at kunne sende dig nyhedsbrevet. Vi gemmer også din IP-adresse og datoen for din registrering som dokumentation for, at du har skrevet dig op til nyhedsbrevet.

 

Du kan til hver en tid vælge at framelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på "afmeld"-linket i bunden af nyhedsbrevet.

 

e. Brug af cookies

 

For at gøre oplevelsen af vores hjemmeside bedre og for at muliggøre visse funktioner anvender vi cookies på forskellige af vores sider. Cookies er små tekstfiler som gemmes i din computer, mobil eller tablet. Nogle af de cookies, vi anvender, slettes så snart, du lukker din browser (sessionscookies). Andre cookies gemmes og gør det muligt for os og vores partnere at genkende din browser igen næste gang, du besøger vores hjemmeside (persistent cookies).

 

Cookies gør det ikke muligt at tilgå filer på din computer eller at tilgå din e-mailadresse.

 

Læs mere om cookies i vores cookiepolitik www.grenke.dk/databeskyttelse.

 

f. Analyse via Piwik

 

Vi anvender et online softwareprogram kaldet Piwik på vores hjemmeside på baggrund af vores legitime interesser i at kunne analysere, optimere hjemmesiden og af omkostningsbesparende hensyn.

 

Din IP-adresse forkortes, inden den gemmes. Piwik anvender cookies allerede er gemt på brugeres enhed (computer, mobil eller tablet), hvilket gør det muligt at analysere brugen af denne online service af brugerne. Pseudonyme profiler af brugere kan anvendes i den sammenhæng. Informationen genereret af cookie'en omkring din brug af denne online service gemmes på vores server og deles ikke med tredjeparter. 

 

Opt-out udført; dine besøg på hjemmesiden bliver ikke registreret af analyseværktøjet.
Bemærk, at hvis du sletter dine cookies, sletter opt-out-cookien, eller hvis du skifter computer eller browser, skal du udføre opt-out-proceduren igen.

 
 

g. YouTube videoer


I overensstemmelse med vores legitime interesser placerer vi YouTube-videoer (embedding) på vores hjemmeside. Disse videoer er gemt på www.youtube.com og kan ses direkte på vores hjemmeside.

 

Hvis du besøger vores hjemmeside, vil YouTube blive notificeret om, at du har tilgået den relevante side på vores website. Data beskrevet under a) vil blive transmitteret til YouTube. Dette sker uanset, om du har en YouTube bruger, som du er logget ind på, eller ej. Hvis du er logget ind på Google, vil dine data også blive tilskrevet din konto direkte. Hvis du ikke vil have, at dine data bliver associeret med din YouTube profil, skal du logge ud. YouTube gemmer dine data som en bruger profil og anvender dem til markedsføring, markedsresearch og/eller til at tilpasse sin hjemmeside. Særligt bliver dine data analyseret (selvom du ikke er logget ind), for at personalisere markedsføring og give andre brugere af de sociale netværk besked om, at du har besøgt vores hjemmeside.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod dannelsen af disse brugerprofiler. Du skal kontakte YouTube direkte for at gøre brug af denne ret. Vi henviser til Googles egen privatlivspolitik https://policies.google.com/privacy, hvor der også er yderligere oplysninger om, hvordan du kan trække dit samtykke tilbage, og hvordan du kan indstille din browser til at beskytte dit privatliv.

Google behandler også dine oplysninger i USA og er en del af EU-US Privacy Shield ordningen.

 

7. SLETNING


Dine personoplysninger opbevares kun så længe, at det er nødvendigt at hensyn til formålet med indsamlingen eller for at opfylde relevant lovgivning. Bemærk også at vores forretningsmæssige forhold medfører en vedvarende forpligtelse, som kan vare i flere år.

 

Hvis personoplysninger ikke længere er nødvendige til at opfylde kontraktuelle eller juridiske forpligtelser vil de blive slettet periodevis medmindre midlertidig videre behandling er nødvendig til følgende formål:

 • Efterlevelse af en juridisk forpligtelse i henhold til selskabsretlig- eller skattemæssig lovgivning, fx hvidvaskloven og skattekontrolloven, hvorefter GRENKE er forpligtet til at gemme data i en årrække på op til 10 år.

 • For at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares og i overensstemmelse med lovbestemte forældelsesfrister


8. DINE RETTIGHEDER


Vi behandler og svarer på dine henvendelser så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt.

 

Hvis du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder eller retten til at tilbagekalde et samtykke, kan du rette henvendelse til GRENKEs kontaktperson, som er anført ovenfor.

 • Ret til indsigt (se personoplysninger): Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning af personoplysninger: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til GRENKEs behandling af dine personoplysninger helt eller delvist tilbage. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som GRENKE har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde her eller på www.datatilsynet.dk.

 

9. KLAGE

 

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

 

Datatilsynet

Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K

E-mail: dtanti spam bot@datatilsynetanti spam bot.dk

Telefonnr.: 33193200

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

10. ER JEG FORPLIGTET TIL AT GIVE GRENKE MINE PERSONOPLYSNINGER?

 

Du skal give os de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi kan indgå og opretholde et forretningsforhold og opfylde de kontraktlige forpligtelser i den forbindelse, eller når lovgivningen kræver, at vi indsamler disse oplysninger. Uden disse oplysninger er vi normalt ikke i stand til at indgå en kontrakt med dig eller opfylde kontrakten.

Mere specifikt kræver hvidvasklovgivningen, at vi kontrollerer dine identifikationsdokumenter, inden vi indgår et forretningsforhold med dig og verificerer og registrerer dit navn, fødselsdag og -sted, nationalitet, adresse og øvrige identifikationsoplysninger. For at sikre, at vi kan opfylde denne forpligtelse, skal du give os de nødvendige oplysninger og dokumenter ifølge hvidvaskningsloven og omgående meddele os eventuelle ændringer, der måtte opstå i vores forretningsforhold. Hvis du ikke giver os de nødvendige oplysninger og dokumenter, kan vi ikke indgå eller fortsætte forretningsforholdet.

 

11. I HVILKET OMFANG VIL AFGØRELSER VÆRE AUTOMATISKE?


For at kunne etablere og opretholde forretningsforholdet benytter vi os ikke af fuldautomatiske afgørelser i overensstemmelse med artikel 22 i persondataforordningen. Hvis vi benytter os af denne procedure i enkeltsager, vil vi oplyse dig særskilt herom i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

12. FORETAGER VI PROFILERING?


Vi automatiserer behandlingen af dine data i nogle tilfælde for at kunne evaluere visse aspekter ved dig personligt (profilering). Vi benytter os af profilering i følgende tilfælde (for eksempel):

 • Vi har som følge af gældende lovkrav pligt til at bekæmpe hvidvask, finansiering af terrorisme og kriminelle handlinger, der indebærer en risiko for vores aktiver. Dataevaluering (herunder ved betalingstransaktioner) finder også sted. Disse foranstaltninger er ligeledes etableret for at beskytte dig.

 • Vi benytter os af evalueringsværktøjer for at målrette information og rådgivning om produkter til dig. Disse gør det muligt for os at kommunikere og markedsføre (herunder markeds- og opinionsundersøgelser) på en måde, der opfylder dine behov.

 • Vi benytter os af scoring, når vi undersøger din kreditværdighed. Denne proces beregner sandsynligheden for, at en kunde vil kunne opfylde sine betalingsforpligtelser i overensstemmelse med kontrakten. Beregningen omfatter indtjeningsevne, indkomstfradrag, eksisterende gæld, ansættelsesforhold, arbejdsgiver, ansættelsesperiode, erfaring fra tidligere forretningsforhold, indfrielse af tidligere lån samt oplysninger fra kreditbureauer etc. Scoring er baseret på en godkendt matematisk statistisk procedure, der er gennemprøvet og testet. De beregnede scoreværdier hjælper os med at træffe beslutninger om produktsalg og udgør en del af de rutinemæssige risikostyringsprocesser.

 

ÆNDRING AF PRIVATLIVSPOLITIKEN

Vi forbeholder os ret til at ændre og opdatere denne privatlivspolitik. Hvis denne privatlivspolitik ændres, retter vi samtidig datoen for senest opdateret. Vi anbefaler derfor at du med jævne mellemrum orienterer dig i vores privatlivspolitik for at holde dig opdateret om eventuelle ændringer.

 

Information om din ret til indsigelse i henhold til artikel 21 i GDPR

 

1. Ret til indsigelse i enkeltsager

 

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod behandling af dine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e i persondataforordningen (databehandling i offentlighedens interesse) og artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen (databehandling med henblik på interesseafvejning) af grunde, der vedrører din egen særlige situation. Dette gælder også i betydningen af persondataforordningens artikel 4, nr. 4.

 

Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

2. Ret til at gøre indsigelse imod databehandling med henblik på direkte markedsføring

 

I enkelte tilfælde behandler vi dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod behandling af dine personoplysninger til dette formål. Det gælder også profilering, hvis der er knyttet en sådan til denne form for direkte markedsføring.

 

Hvis du gør indsigelse imod behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål.

 

En indsigelse kan fremsættes på flere måder men bør om muligt sendes til følgende adresse:

 

GRENKELEASING ApS

Att.: databeskyttelsesrådgiver

Marielundvej 48, 3

2730 Herlev

E-mailadresse: privatlivspolitik@grenke.dk